Статут, звіти, освітня програма

Статут, звіти, освітня програма.

Статут закладу освіти

Звіти

2017 - 2018 н.р 

  • Звіт ЗНЗ-1

Звіт

Форма №83- РВК 

2019-2020 н.р

Освітня  програма 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відділ освіти, молоді та спорту Рахівської райдержадміністрації

Ясінянська ЗОШ І ступеня №4

Освітня програма

на 2019/2020 навчальний рік

СХВАЛЕНО:

Рішенням педагогічної ради школи.

Протокол №1від 30/08/2019 р.

Голова педагогічної ради

____________Гафіяк О.В

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор закладу

загальної середньої освіти

____________ Гафіяк О.В

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ:

Наказ № 17 від 30.08.2019 р.

І. Загальні положення освітньої програми

Освітня програма передбачає:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності

дитини;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Для 1 класу - складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О.Я. Савченко - Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018, додаток 1.

Для 2 класу - складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна - Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018, додаток 2.

Для 3-4 класів - складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, додаток 3.

Ключові компетентності

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ - у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв'язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров'я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній - «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» - це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність - дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

ІІ. Пояснювальна записка

Ясінянська загальноосвітня школа І ступеня №4 Рахівської районної ради Закарпатської області. Форма власності комунальна.

Згідно Закону України "Про загальну середню освіту" в 2019/2020 навчальному році школа працюватиме по загальноосвітньому напрямку з вивченням англійської мови.

Мережа класів та учнів

Клас            1        2        3       4      По школі

Хлопчиків 6       15       13     11      45

Дівчаток     7        7         6       6      26

Кількість

учнів         13       22      19     17      71

Особливості організації освітнього процесу

Початкова школа

Навчальні плани школи І ступеня складені на основі:

- 1 клас за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О.Я.Савченко - Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018;

- 2 клас за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна - Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018;

- 3-4 класи за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, за п'ятиденним робочим тижнем.

Вивчення української мови в 1 класі:

- українська мова - 7 годин;

Інтегрований курс «Я досліджую світ» - 3 години.

Години навчального предмета фізична культура у 1-4 класах (3 год) .

За рахунок годин варіативної частини навчального плану збільшено кількість годин англійської мови ( +1 година) та 1 година виділена на індивідуальні та групові заняття .

Вивченні української мови в 2 класі:

- українська мова - 6 годин;

- українська мова в інтегрованому курсі - 3 години,

Інтегрований курс «Я досліджую світ» загалом - 8 годин.

Години навчального предмета фізична культура у 1-4 класах (3 год) .

За рахунок годин варіативної частини навчального плану збільшено кількість годин англійської мови ( +1 година) та 1 година виділена на підсилення вивчення української мови

Структура 2019/2020 навчального року

I. 1.Початок та закінчення навчального року.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочнеться 2 вересня 2019 року святом - День знань - і закінчиться не пізніше 1 липня 2020 року.

I. 2.Поділ на семестри.

Навчальні заняття для учнів 1-4 класів організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 02 вересня по 27 грудня 2019 року,

ІІ семестр - з 13 січня по 29 травня 2020 року.

I. 3.Проведення канікул.

Впродовж навчального року для учнів 1-4 класів проводяться канікули:

- осінні - з 28 жовтня по 02 листопада 2019 року;

- зимові - з 28 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;

- весняні - з 23 березня по 29 березня 2020 року.

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться згідно додатку до листа МОН України від 06.02.08 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

ІІІ. Навчальний план.

ДОДАТОК 1

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Для 1 класу

Ясінянської ЗОШ І ступеня №4

Рахівської районної ради Закарпатської області

на 2019/2020 навчальний рік

Ясінянська ЗОШ І ступеня №4 у 2019-2020 навчальному році працюватиме за Законом України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року№2145-VIII. Державним стандартом початкової освіти від 21.02.2018 року№87. Типовою освітньою програмою початкової освіти цикл І (1-2 класи) під керівництвом Савченко О.Я. (наказ МОН України від 21.03.2018№268)

Складений відповідно до додатку 1

Типової освітньої програми

початкової освіти НУШ-2

(затвердженої Колегією

Міністерства освіти і науки

України 23.02.2018)

за программою О.Я.Савченко

Навчальний план Ясінянської ЗОШ І ступеня №4 для початкової школи( 1клас) з навчанням українською мовою

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

1

Мовно-літературна галузь Українська мова

7

Англійська мова 2

Математична галузь Математика 4

Природнича Я досліджую світ 3

Соціальна і здоров'язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна Дизайн і технології 1

Мистецька Мистецтво**

2

Інформатична Інформатика -

Фізкультурна освітня галузь Фізична культура

3

Усього 19+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

1

Індивідуальні та групові заняття 1 1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20

Всього використано по школі 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23

Варіативна частина навчального плану у 1 класі використана на 100 %.

Директор Гафіяк О.В

ДОДАТОК 2

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Для 2 класу

Ясінянської ЗОШ І ступеня №4

Рахівської районної ради Закарпатської області

на 2019/2020 навчальний рік

Ясінянська ЗОШ І ступеня №4 у 2019-2020 навчальному році працюватиме за Законом України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року№2145-VIII. Державним стандартом початкової освіти від 21.02.2018 року№87. Типовою освітньою програмою початкової освіти цикл І (1-2 класи) під керівництвом Шияна Р.Б (наказ МОН України від 21.03.2018№268)

Складений відповідно до додатку 1

Типової освітньої програми

початкової освіти НУШ-2

(затвердженої Колегією

Міністерства освіти і науки

України 23.02.2018)

за програмоюР.Б.Шияна

Навчальний план Ясінянської ЗОШ І ступеня №4 для початкової школи( 2 клас) з навчанням українською мовою

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

2

Мовно-літературна галузь Українська мова

5+1

Англійська мова 3

Математична галузь Математика 3

Природнича освітня галузь, технологічна галузь, соціальна та здоров'я збережувальна галузь, громадянська галузь

Я досліджую світ 8

Мистецька освітня галузь Мистецтво**

2

Фізкультурна освітня галузь Фізична культура

3

Усього 21+3+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

1

Індивідуальні та групові заняття 0 1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22

Всього використано по школі 25

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25

Варіативна частина навчального плану у 2 класі використана на 100 %.

Директор Гафіяк О.В

ДОДАТОК 3

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Для 3-4 класів

Ясінянської ЗОШ І ступеня №4

Рахівської районної ради Закарпатської області

на 2019/2020 навчальний рік

Ясінянська ЗОШ І ступеня №4 у 2019-2020 навчальному році працюватиме за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України від 20.04.2018 року №407 (зі змінами)

Складений відповідно до таблиці 1

Типової освітньої програми

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 20.04.2018 №407)

Навчальний план Ясінянської ЗОШ І ст.№4

2019 -2020 н.р. 3-4 класи

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

3 4

Мови і літератури (мовний і літературний компонент) Українська мова 7+1 7+1

Іноземна мова

( німецька мова) 2 2

Математика Математика 4 4

Природознавство Природознавство 2 2

Суспільствознавство Я у світі 1 1

Мистецтво * Музичне мистецтво 1 1

Образотворче мистецтво 1 1

Технологія Трудове навчання 1 1

Інформатика 1 1

Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1

Фізична культура** 3 3

Усього 21+3+1 21+3+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором ,проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2

Індивідуальні та групові заняття 1 1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових ,що фінансується з бюджету Без урахування поділу класів на групи) 26 26

Варіативна частина навчального плану у 3-4 класах використана на 100 %.

Директор Гафіяк О.В

ІV. Навчання дітей з особливими освітніми портебами.

1. Відкрито один інклюзивний клас уякому навчається дитина з ООП

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

учня 2 класу

Ясінянської ЗОШ І ступеня №4

на 2019/2020 навчальний рік

Складено за Типовим навчальним планом початкової школи для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою.

Ясінянська ЗОШ І ступеня №4 у 2019-2020 навчальному році у 2 класі працюватиме за Законом України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року№2145-VIII. Державним стандартом початкової освіти від 21.02.2018 року№87. Типовою освітньою програмою початкової освіти цикл І (1-2 класи) під керівництвом Шияна Р.Б (наказ МОН України від 21.03.2018№268)

Складений відповідно до додатку 1

Типової освітньої програми

початкової освіти НУШ-2

(затвердженої Колегією

Міністерства освіти і науки

України 23.02.2018)

за программою Р.Б.Шияна

Навчальний план Ясінянської ЗОШ І ступеня №4 для початкової школи( 2 клас) з навчанням українською мовою (для дітей з затримкою психічного розвитку)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

2

Мовно-літературна галузь Українська мова

5

Англійська мова 3

Математична галузь Математика 3

Природнича освітня галузь, технологічна галузь, соціальна та здоров'я збережувальна галузь, громадянська галузь

Я досліджую світ 8

Мистецька освітня галузь Мистецтво**

2

Фізкультурна освітня галузь Фізична культура

3

Усього 21+3

Корекція розвитку 1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22

Всього використано по школі 25

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25

Директор Гафіяк О.В

2. Одна дитина здобуває освіту за індивідуальною формою.

Навчальний план

Ясінянської ЗОШ І ступеня №4

На 2018-2019 навчальний рік

Індивідуальна форма навчання

Складено за Типовим навчальним планом для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня(початкова школа)

Індивідуальний навчальний план

Для учениці 3 класу

Ясінянської загальноосвітньої школи І ступеня №4

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин

Мови і літератури Українська мова

та література 2

2

Математика Математика 2

Природознавство Природознавство 0,5

Суспільствознавство Я у світі -

Здоров'я і фізична культура Фізична культура 0,5

Основи здоров'я 0,5

Технології Трудове навчання 0,5

Мистецтво Музичне мистецтво 0,5

Образотворче мистецтво 0,5

Усього 9

Корекційно - розвиткові заняття Психологічна корекція 1

Сумарна кількість навчальних годин інваріативної та варіативної складової, що фінансується з бюджету 10

Директор Гафіяк О.В

V. Перелік навчальних програм

І ступінь

1 клас

Предмет Програма

Українська мова

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

Типова освітня програма початкової освіти ( автор О.Я.Савченко)

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти"

2 клас

Предмет Програма

Українська мова

Математика

Англійська мова

«Я досліджую світ»

«Мистецтво»

Типова освітня програма початкової освіти ( автор Р.Шиян)

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти"

Типові навчальні програми для дітей з затримкою психічного розвитку.

3 клас

Предмет Програма

Українська мова

Літературне читання

Математика Природознавство

Я у світі Інформатика

Трудове навчання

Англійська мова Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Фізична культура Основи здоров'я Навчальні программами для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров'я») Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Типові навчальні програми для дітей з інтелектуальними порушеннями.

4 клас

Предмет Програма

Українська мова

Літературне читання

Математика Природознавство

Я у світі

Інформатика

Трудове навчання

Англійська мова Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Фізична культура Основи здоров'я Навчальні програмами для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров'я») Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

В освітній програмі Ясінянської ЗОШ І ступеня №4

Рахівської районної ради

Закарпатської області

на 2019/2020 навчальний рік

пронумеровано, прошнуровано

_______ (__________________) сторінок

Директор Гафіяк О.В

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!